Általános szerződési feltételek

Elektronikus levélküldő szolgáltatásra


1. A szolgáltató

1.1 A szolgáltató neve és címe:
Név: CREON Heroes Zrt. (Korábban E.N.S. Zrt.)
Cégjegyzékszám: 19-10-500402
Adószám: 14032868-2-19
Bankszámlaszám: 12085004-01828906-00100003 (RAIFFEISEN BANK ZRT.)
Székhely és postázási cím: H-8500 Pápa, Szent István út 6. fsz.
Tel: +36 20 222-0011
E-mail cím: hello@wgx.hu


1.2 A Szolgáltató hírlevélküldő szolgáltatásának Felhasználói részére elektronikus ügyfélszolgálatot működtet.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon H-P 09:00-16:00-ig
A wgx.hu termékhez kizárólag a fenti e-mail címen elérhető írásos ügyfélszolgálatot biztosít Szolgáltató, telefonos, vagy személyes ügyfélszolgálatot nem!
Ügyfélszolgálat e-mail címe:
Internetes honlap címe: https://wgx.hu


2. Az Általános szerződési feltételek célja,tárgya és hatálya
2.1 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
2.2 Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a Felhasználónak nyújtott elektronikus levélküldő szolgáltatására terjed ki.
2.3 Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató és a Felhasználó. Szolgáltató az 1.1 pontban megjelölt gazdálkodó szervezet. Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus levélküldő szolgáltatást.
2.4 Az ÁSZF 2016. március 1. napjától határozatlan ideig hatályos.
2.5 Az ÁSZF a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek a figyelembe vételével készültek.


3. A szolgáltatás általános jellemzői és rövid leírása
3.1 A szolgáltatás által az felhasználó védett üzleti és privát levelezést folytathat, melyhez a Szolgáltató garantált minőséget nyújt, 99%-os rendelkezésre állás formájában. A szolgáltatás átlátható, egyszerű árképzéssel ellátott, ezáltal költsége tervezhető és korlátlan adatforgalmat biztosít.
3.2 A szolgáltatás beállításához díjmentes útmutató a https://wgx.hu/sugo linken érhető el.
3.3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató több Felhasználónak nyújt hírlevélküldő szolgáltatást, ezért a szolgáltató rendszereinek esetleges le, illetve túlterheltsége esetén a szolgáltatás üteme esetenként lelassulhat.


4. A szolgáltatás formája - a csomagok
4.1 Alap csomag
 • 10.000 db e-mail küldése
 • 100MB tárterület a feltöltött fájloknak
 • 30 nap felhasználási, érvényességi idő
 • Díj: 20.000,-Ft+Áfa (bruttó 25.400,-Ft)
4.2 Üzleti csomag
 • 100.000 db e-mail küldése
 • 200MB tárterület a feltöltött fájloknak
 • 365 nap felhasználási, érvényességi idő
 • Díj: 70.000,-Ft+Áfa (bruttó 88.900,-Ft)
4.3 Profi csomag
 • 100.000 db e-mail küldése
 • 400MB tárterület a feltöltött fájloknak
 • 365 nap felhasználási, érvényességi idő
 • Díj: 60.000,-Ft+Áfa (bruttó 76.200,-Ft) + a Webgalamb egyszeri díja: 148.000-Ft+Áfa (bruttó 187.960,-Ft)
4.4. A szolgáltatás keretében bármely csomagból vásárolható egyszerre több darab is. Ekkor a küldhető levelek száma összeadódik, az érvényességi idő pedig a legmagasabb érvényű csomag érvényességi idejével megegyező lesz. Azaz például 3 darab üzleti csomag vásárlása esetén a küldhető levelek száma 360.000 darab lesz, az érvényességi idő pedig 365 nap. Egy üzleti és egy alapcsomag vásárlása esetén a küldhető levelek száma 130.000 darab lesz az érvényességi idő pedig 365 nap. Amennyiben felhasználó tévedésből több csomagot vásárolt arra visszatérítést Szolgáltató nem biztosít. Amennyiben egyazon csomagvásárlást Felhasználó túlfizette úgy a túlfizetést vagy 100%-os beszámítással, vagy 15 napon belüli visszautalással rendezik Felek. A visszautalást és a beszámítást egyaránt írásban lehet kérelmezni. Visszautalás esetén Szolgáltató jogosult adminisztrációs költségként egyszeri nettó 5.000 Ft adminisztrációs díjat a túlfizetésből levonni és a különbözet visszautalásáról köteles gondoskodni.
4.5 Amennyiben a Felhasználó még meglévő érvényességű e-mail kvótával rendelkezik, és új csomagot vásárol, és az új csomag érvényességi ideje magasabb mint a meglévő érvényességi ideje, akkor az új csomag lejárati érvényessége lesz aktuális. Amennyiben az eredeti érvényességi ideje több mint az újonnan vásárolt csomagé, úgy a küldési érvényességi idő nem változik. Ha például a felhasználónak még 5 hónapig érvényes küldési kvótája van és vásárol egy 365 napos üzleti csomagot, akkor az összes küldhető levelének az érvényességi ideje 365 nap lesz. Ha viszont az 5 hónapos hátralévő érvényességi idejű küldhető levelei mellé egy 30 napos alapcsomagot vásárol akkor az érvényességi idő marad 5 hónap.


5. Ingyenes regisztráció
5.1 A hírlevélküldő szolgáltatást a Felhasználó letesztelheti. A tesztelés folytán a Felhasználó jogosult a szolgáltatást hatvan (60) naptári napig kipróbálni. A teszt célja, hogy a Szolgáltató tényleges lehetőséget biztosítson a Felhasználónak a szolgáltatás kipróbálására, továbbá, hogy a Felhasználó meggyőződhessen annak minőségéről és rendeltetésszerű használatának alkalmasságáról.
5.2 A teszt időtartamára a Szolgáltató és a Felhasználó között a szolgáltatásra vonatkozó szerződés nem jön létre. Ez egy díjmenetes lehetőség, s amennyiben ezen időszak alatt a Felhasználónál felmerült kárt a Felhasználó köteles viselni és azt semmiféle jogcímen nem háríthatja át a Szolgáltatóra.
5.3 A tesztelési időszak alatt a Felhasználó nem jogosult elektronikus levelet kiküldeni.
5.4 A hatvan nap elteltével a Felhasználó értesítőben tájékoztatást kap a Szolgáltatótól a regisztráció lejártáról, a szolgáltatás igénybevételének további módjáról, illetve arról, hogy hét (7) napig még üzemel a szolgáltatás (a Szolgáltató rendszerébe belépni már nem lehet) és szerződés hiányában végleges törlésre fog kerülni.
5.5 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás első teszt-igénybevételétől számított hatvan (60) napon belül nem rendeli meg a szolgáltatást vagy nem fizeti ki a teljes szolgáltatási díjat, a szerződés nem jön létre és a Felhasználó kap értesítést a Szolgáltatótól, melyben tájékoztatják, hogy a részére történő szolgáltatás inaktiválásra került.


6. Hiba- és panaszbejelentés
6.1 Hibabejelentésre az 1.2 pont alatt meghatározott ügyfélszolgálaton van lehetőség. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül fogadja a hibabejelentéseket, azokat nyilvántartásba veszi és intézkedik az esetleges hibák elhárításáról.
6.2 A Felhasználó általi panaszbejelentésre és annak elintézési módjára a 6.1 pont alatti rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.


7. A szolgáltatási szerződés módosítása
7.1 A Szolgáltató és a Felhasználó közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szolgáltatási szerződés tárgyának csomagját; így különösen módosításnak minősül, ha a Felhasználó csomagot kíván váltani.
7.2 A szolgáltató új csomagokat vezethet be, és meglévőket szüntethet meg, ám a meglévő előfizetőket a szerződéskor elfogadott csomaggal szolgálja ki, amíg azok eredeti érvényességi ideje tart.
7.3 A Szolgáltató a már kifizetett hírlevélküldő szolgáltatás díját, küldési kvótáját és érvényességi idejét a Felhasználó kárára nem módosíthatja egyoldalúan.


8. A Szolgáltató jogai, kötelezettségei és felelőssége
8.1 A Szolgáltató köteles a megrendelésben meghatározott hírlevélküldő szolgáltatások nyújtására éves átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli és vis maior esetek okozta üzemzavarok, valamint közvetített szolgáltatás esetén a harmadik fél érdekkörében felmerült akadály.
8.2 Ha a szolgáltatás vagy annak bármely eleme a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, és ennek időtartama meghaladja a jelen ÁSZF 8.1 pontjában foglalt rendelkezésreállási limitet, a határozott időre szóló szerződés ezzel az időtartammal (minden megkezdett nap esetén egy teljes nappal) meghosszabbodik, meghosszabbított szerződés esetén pedig a Szolgáltató a következő tárgyidőszakra vonatkozó díjból vagy a legközelebb esedékes díjrészletből köteles levonni az adott időtartamra vonatkozó díj összegét.
8.3 A Szolgáltató díjmentesen biztosítja a megrendelt szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételéhez szükséges technikai támogatást. Közvetített szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz, de nem szavatol a szükséges technikai támogatás biztosításáért. Egyéb technikai támogatást (pl. tanácsadás, programozói munka) a Szolgáltató egyedi megállapodás alapján, külön díjazás ellenében nyújt.
8.4 A jelen ÁSZF 8.5 pontjában foglaltak kivételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et, valamint szolgáltatásainak tartalmát és díját. A Szolgáltató a Felhasználót a tervezett módosításról annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal köteles honlapjának nyilvános oldalán megjelentetett közleményben, valamint a Felhasználó kapcsolattartás céljára megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben tájékoztatni.
8.5 Az előre kifizetett szolgáltatás díja és tartalma a Szolgáltató által egyoldalúan a Felhasználóra nézve hátrányosan nem módosítható. Az előre kifizetett szolgáltatás díjának növelésére kizárólag a Felhasználó külön kérésére van lehetőség az eredeti szolgáltatáshoz képest volumenében vagy minőségében értéktöbblettel bíró szolgáltatás (pl. nagyobb tárterület, további szolgáltatások) igénybevétele esetén.Az előre kifizetett szolgáltatás tartalmát a Szolgáltató az eredeti díjszabás megtartása mellett, a Felhasználónak kedvező módon előzetes figyelmeztetés nélkül is jogosult módosítani (pl. tárterület növelése, áthelyezés kedvezőbb díjcsomagba). Ezen kívül az előre kifizetett szolgáltatás tartalma csak a Szolgáltató üzembiztonságát veszélyeztető magatartás megszüntetését szolgáló intézkedések érdekében módosítható.
8.6 A Szolgáltató jogosult szolgáltatásait a biztonságos és zavartalan működés érdekében úgy kialakítani, hogy azokat kizárólag szerződésszerűen lehessen igénybe venni (pl. tűzfal alkalmazása, jogosultságkorlátozás).
8.7 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait a szolgáltatás biztosítása céljából nyilvántartásában szerepeltetni, de harmadik félnek azokat a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivétel ez alól a törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a díjtartozás érvényesítését célzó eljárás keretében történő adatszolgáltatás, adattovábbítás.
8.8 A Szolgáltató jogosult a rendszerein áthaladó adatokat és az adatok közlésének tényét (időpontok, IP címek, egyéb technikai adatok) rögzíteni, és a rögzített adatokról legfeljebb 3 hónap időtartamban biztonsági mentést tárolni. A Szolgáltató a rögzített adatokat vagy az azokról készült biztonsági mentések tartalmát kizárólag víruskeresés, illetve Szolgáltató rendszerei ellen irányuló jogellenes cselekedetek feltárása, megakadályozása, valamint megszüntetése céljából ismerheti meg. A Szolgáltató a rögzített adatokat és az azokról készült biztonsági mentéseket harmadik félnek nem adja ki (kivéve, ha az arra jogosult hatóságok e célból írásos kérelemmel keresik meg a Szolgáltatót), a rögzítést követő 3 hónap elteltével pedig rendszereiből köteles visszaállíthatatlanul törölni azokat. A Szolgáltató mentesül a törlési kötelezettség alól, ha megalapozottan feltehető, hogy az adatok későbbi jogi eljárások szempontjából relevanciával bírnak (pl. a Szolgáltató felelősségének kizárása érdekében).
8.9 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az esetlegesen okozott károkért kártérítési igényét jogi úton érvényesíteni, ha a Felhasználó különösen az alábbi magatartásokat tanúsítja:
 • jogellenes, jogellenes tevékenységre buzdító vagy azt hirdető, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, uszító vagy egyéb módon kifogásolható anyagok vagy anyagokra való hivatkozás továbbítása vagy elhelyezése a webtárhelyen
 • kártékony kódot vagy bármely más destruktív elemet tartalmazó anyagok továbbítása vagy elhelyezése a webtárhelyen
 • olyan programkód elhelyezése a webtárhelyen, amely nem alkalmas az osztott rendszeren való futtatásra vagy kárt okozhat abban
 • a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, más felhasználók zaklatása az interneten
 • a Szolgáltató és más szolgáltatók által üzemeltetett rendszerek biztonságának veszélyeztetése, a kiszolgálószoftverek és alkalmazott biztonsági megoldások működőképességének megzavarása, csorbítása
 • bármilyen szolgáltatás feltörése vagy feltörési kísérlete, indokolatlanul nagy terhelések okozása, a szolgáltatások üzemszerű működésének akadályozása
 • a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül a Szolgáltató szolgáltatásainak részben vagy egészben történő továbbszolgáltatása vagy továbbértékesítése8.10 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa alkalmazott rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy e rendszereket hibamentesen bocsássa a Felhasználó rendelkezésére.
8.11 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Felhasználó által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, de nem vállal felelősséget sem az adatok tartalmáért, sem azok elvesztéséért, és az ezekből származó esetleges károkért. A Felhasználó az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
8.12 A Szolgáltató legfeljebb a tárgyidőszakra vonatkozóan neki járó díj erejéig vállal anyagi felelősséget a kizárólagosan és bizonyítottan a Szolgáltató hibájából keletkezett károkért.
8.13 A Profi csomag elnevezésű szolgáltatás megszűnését követően a Felhasználó átköltöztetheti a Webgalamb szoftvert a korábban regisztrált domainre, vagy ennek hiányában egy újonnan megadott domainre.
8.14 Amennyiben a Felhasználó már rendelkezik megvásárolt Webgalamb szoftverrel, a Profi csomag megrendelésével az aktuális díjszabásban foglalt díjakra jogosult.


9. A Felhasználó jogai, kötelezettségei és felelőssége
9.1 A Felhasználó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.
9.2 A Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket, és azok megfelelő működését biztosítani.
9.3 A Felhasználó a Szolgáltató rendszerein a jelen ÁSZF előírásait betartva kizárólag a megrendelt és számára biztosított szolgáltatásokat használhatja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatások jogszerűtlen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén a Felhasználó ezen harmadik személy magatartásáért mint sajátjáért felel.
9.4 A Felhasználó köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történt változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A Felhasználó viseli az e kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltatónál esetlegesen felmerülő többletköltséget.
9.5 A Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF 8.9 pontjában foglaltakat és kizárólagos felelősséggel tartozik:
 • saját jogsértő tevékenységéért
 • az általa felhasznált anyagok és programok jogsértő voltáért, működéséért vagy tevékenységéért
 • az általa használt valamely felhasználó vagy adatbázis jelszavának illetéktelen felhasználásából adódó jogsértésekért

A Felhasználó felelőssége nem szűnik meg az adatok törlésével, és kiterjed a rendszer által az adatokról készített esetleges biztonsági másolatokra is. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felelősségéből adódó valamennyi büntetést, bírságot és perköltséget a Felhasználóra terhelni.


10. A szolgáltatás megszűnése és megszüntetése
10.1 A szolgáltatási szerződés az érvényességi idő lejártát, vagy a küldhető levelek elfogyását követően számított 60 nappal megszűnik és a Felhasználó részére a szolgáltatás inaktiválásra kerül. A szolgáltatási szerződés megszűnése előtt 60 nappal erről a Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól, továbbá a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a szerződéshosszabbítás 6.2 pontban foglalt lehetőségéről és feltételeiről.
10.2 Amennyiben a Felhasználó meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatási szerződést, akkor a lejáratot megelőző 8 munkanapig napig köteles ezt a szándékát közölni a Szolgáltatóval. Az újbóli megrendelésről a Felhasználó elektronikus értesítést kap és egy díjbekérő számlát az esedékes díjról. Amennyiben a Felhasználó a teljes díjat megfizetni, a szolgáltatás a részére továbbüzemel.
10.3 A Felhasználó nem élhet a 17/1999.(II.5.) Korm. Rendeletben foglalt indokolás nélküli elállási jogával, ha a nyolc (8) munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést (a szolgáltatás rendelkezésre bocsátását) a Felhasználó beleegyezésével megkezdte (a szolgáltatást aktiválta).
10.4 A Felhasználó jogosult a szolgáltatási szerződést bármikor felmondani, ez azonban nem eredményezi a szolgáltatási díj vagy arányos részének Szolgáltató általi visszafizetését.
10.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést 60 napra felmondani. A Szolgáltató felmondása esetén a szolgáltatási díj arányos része a Felhasználónak visszajár.
10.6 Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó részéről rendeltetésellenes használatot észlel, jogosult – különösen a többi felhasználó érdekében – a rendeltetésellenes állapotot megszüntetni és az azt okozó elektronikus leveleket a Felhasználó beleegyezése nélkül törölni. Erről a Szolgáltató a Felhasználót értesíti, továbbá tájékoztatja az ismétlődés helyzetére vonatkozó következményekre. A rendeltetésellenes használat nem eredményezi a szolgáltatás felfüggesztését, a szolgáltatás a rendeltetésszerű állapot helyreállítása alatt is üzemel.
10.7 Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó részéről ismételten (másodszorra is) rendeltetésellenes használatot észlel, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó részére történő szolgáltatást inaktiválni. A Szolgáltató felmondása nem eredményezi a szolgáltatási díj vagy arányos részének Szolgáltató általi visszafizetését.


11. Adatvédelem és adatkezelés szabályai
11.1 A Szolgáltató, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az alábbiakban meghatározott célból és az alábbi körben jogosult és köteles kezelni a Felhasználó adatait.
11.2 A Szolgáltató a következő célból kezelheti és kezeli a Felhasználó személyes adatait: a Felhasználó regisztrálása, a Felhasználó részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a Felhasználói rendeltetésszerű használatának figyelemmel kísérése, hibabejelentések, illetve a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében.
11.3 A Szolgáltató különösen a Felhasználó következő személyes adatait kezelheti és kezeli: név/cégnév, cím/székhely, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév és jelszó.
11.4 A Szolgáltató köteles a Felhasználó adatait legalább a szolgáltatás, szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a szolgáltatási szerződésből eredő igények elévüléséig kezelni, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.
11.5 A Szolgáltató köteles a Felhasználókról nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni. A Felhasználó pedig köteles a felhasználónevét és jelszavát zártan kezelni és másnak nem hozzáférhetővé tenni. A jelen Felhasználói kötelezettség megszegéséből eredő kárért a Szolgáltató nem felel.
11.6 A Szolgáltatót, illetve alkalmazottját, tagját, megbízottját, a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban meghatározottak szerint teheti lehetővé.
11.7 A Szolgáltató, ha a Felhasználó engedélyezte és kérte, a szolgáltatás témakörével, email marketinggel és általános marketinggel kapcsolatos információkat, a szolgáltatással kapcsolatos információkat, valamint reklámcélú elektronikus leveleket és sms üzeneteket (hírleveleket) küldhet a Felhasználó által megadott címre. A Felhasználó ezeknek a leveleknek a fogadását bármikor tilthatja, a Szolgáltató felé annak leveleiben elhelyezett leiratkozási linkre kattintással jelezheti a Szolgáltató felé tiltási szándékát. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi a Szolgáltató számára a hírlevelek küldését az ő elérhetőségi címeire, úgy a Szolgáltató csak a 11.2-es pontban szereplő esetekben küld további elektronikus leveleket és sms üzeneteket a Felhasználónak.


12 Záró rendelkezések
12.1 Az ÁSZF-et a szolgáltató a https://wgx.hu/aszf honlapon ingyenesen elérhetővé teszi. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az új szöveget a változások hatálybalépését 30 nappal megelőzően a https://wgx.hu/aszf honlapon teszi közzé. A változások közzététele a honlapon megjelenített hírüzenet, illetve a Felhasználónak egyidejűleg küldött e-mail útján történik.
12.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos polgári törtvénykönyv (1959. évi IV. törvény) az irányadó.

Hatályos: 2016. március 1. napjától
Készítés dátuma: 2016. március 1.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.01.02 (díjcsomagok árkorrekciója, továbbá cégadatok javítása), egyebekben 2018. november 20.